Links

Federal Bar Association: www.brak.de
Berlin Bar Association: www.rak-berlin.de
Federal Court of Justice: www.bundegerichtshof.de
Federal Constitutional Court: www.bundesverfassungsgericht.de
Federal Administrative Court: www.bundesverwaltungsgericht.de
Boston University School of Law: www.bu.edu/law